Ureta Landa Ureta Landa Ureta Landa Ureta Landa

CENTRAL DE RESERVAS

Separador azul

LEGE OHARRA

INFORMAZINOA

Begiratzen zabiltzan web gunea URETA LANDA A..T. rena da. (Agirietan jabea Kepa Uriarte da 14239154S N.A.N.a . Ureta etxea Gibelorratzagako San Pelaio 50 � 48130 Bakio Bizkaia zuzenbidea info@uretalanda.com posta elektronikoa

Helburua

Web gune honen helburua Ureta Landa A.T. landa apartamentu turistikoen eta emoten diran zertbitzuen, eta bertatik diran jolas aukeren nformazinoa emotea da.

Pribautasuna eta Datoen Babesa

Ureta Landa A.T. ren pribautasun politikeak pertsonearen daten babesaren vanean abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoak jartzen dauenaren arabera indarrean dagoan erabiltzaileen dato pertsonalen babeserako legeak haintzat hartzen dau.Edozein kasutan erabiltzaileak dato pertsonalen erabilpenaren aurka egiteko, kentzeko, zuzentzeko edo iristeko dauan eskubidea erabili leike Ureta Landa A. T. ra zuzenduta

Datoen bilketea eta erabilerea

www.uretalanda.com era ikustaldia egiteak ez dau esan gura erabiltzaileak erregistrau edo dato personalak emon beharra dauenik. Baina kasuren baten erabiltzaileak dato pertsonalak emoten badauz dato horreek Ureta Landa A.T. jabegoko dato bildegian sartuta geldituko dira eta konfidenzialtasunez erabiliko dira. Informazino hau ez jako inoiz salduko, itxiko edo alkokatuko beste enpresa bateri.

Dato pertsonalak beste enpresa batzuri iztea

Ureta landa A.T. k ez dau saldu, alokau edo izten web honetako dato pertsonalik.

Cookiek

Web honek cookiek daukaz, ordenagailuan sortzen diran datoen bilduma txikiak eta erabiltzailea Web-a ikusten sartzen dan bakotxean hurrengo informazinoa emoten dabenak.

Formularioak

Ureta landa A.T.  k ez dautso saltzen, alokatzen edo izten erabiltzaileen e-mailik ez formularioetan batutako informazinorik inongo beste enpresa bateri.
Web guneko formulario guztiek daukie lege arauen onarmenerako laukia.

WEBGUNEA ERABILTEKO ARAUAK

 • http://www.uretalanda.com URLko Web-era iritsi, bertan ibili eta erabilteko eta edukien erabiltearen ondoriozko erantzukizunak arautzen dabezan baldintza nagusiak hurreno honeek dira.
 • Erabiltzaileak web hau eta beratan eskeintzen diran zerbitzuak legearen arabera erabilteko konpromisoa hartzen dau eta orden publikoan eta orokorrean onartutako ohitura onak eta moralaren barruan erabiltekoa.
 • Web honetan dagozan dato, programa, dokumento elektroniko eta ganetikoak ez des egiteko agiriko konpromisoa hartzen dau erabiltzaileak.
 • El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales Ureta landa A.T.  presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.
 • Erabiltzaileak beste erabiltzaile batzuri web gune honetara iristea, Ureta Landa A.T.k zerbitzua eskeintzeko dauzan baliabide informatikoen gehiegiko erabilpenagaz edo sistema honeetan kalteak, etenak edo okerrak eragin leikiezan egintzen bidez ez ostopatzeko konpromisoa hartzen dau.
 • Erabiltzaileak programa, birus, makro, applets, active X edo Web-aren titularra edo hirugarrenen sistema informatikoetan aldaketarik eragin leiken beste edozein bitarteko logiko edo edozein gai ez sartzeko konpromisoa hartzen dau.
 • Baldintza orokor honek edo indarrean dagoan legedia ez beteteagaitik Web gune hau erabilikeran eragin leiken edozein kaltegaitik Ureta Landa A.T.ri kaltea ordaintzera behartzen da erabiltzailea.
 • Web gune honetan azaltzen diran zerbitzuak: erabili, kontsultau edo kontratatzeak agiri honetan agertzen diran baldintzak euren osotasunean eta salbuespen barik onartzen dauzela erabiltzaileak adierazten dau.
 • Ureta Landa A.T.k beretzat gordetan dau agiri honetan agertzen diran baldintzak aurretizko oharrik egin barik aldatzeko eskubidea

LEGEZKO JABETZA ETA COPYRIGHT-A

www.uretalanda.com web gunea eta bere edukia (textuak, grafikuak, marrazkiak, diseinuak,softwarea, argazkiak, musikea, bideoak, animazinoak, hotsak, dato bildegiak, nabegazinoa, irudiak, adierazpenak, edo industria edo jabetza industrial edo intelektualaren babeserako legeak babestutako beste sorkuntzak lan Ureta landa A. T.-renak dira (edo kasu zehatzen baten beste hirugarren batenak) eta eureri bakarrik jagoke eurak edozein modutan erabilteko eskubidea eta bereziki berprodukzitzeko, bananduteko, komunikazino publikoan erabilteko edo eraldatzeko.

Egile eskubideak NTO Segmento Web honen empresa sortzaile eta garatzailearenak dira eta ondorioz ez dago onartuta, zerbait kendu, sahiestu edo aldatu egitea �Copyright� egile eskubideak edo NTO Segmentoren eskubideen beste edozein ohar adierazgarri. Babeserako bitarteko teknikuak: hastarna digitalak edo edukietan egon leitekezan identifikazino edo informazinorokoak tarteko.

Web-eko merkatari izen, marka edo bertan diran edukien ikur ezaugarriak be legeak babestuta dagoz expreski alderantzizkoa azaltzen ez dan bitartean. Erabiltzaileak Web-a kontsultatzeak ezelan be ez daroa beragaz NTO Segmentok jagokozan eskubide honeetan ukapenik egiterik zein baimena emote edo izterik egiterik.

Erabiltzaileak azaldutako elementu guztiak ikusi ahal izango dauz, inprimidu, kopiau edo bere ordenagailuan edo beste eusgarri fisiko baten gorde bere erabilpen personal eta pribadurako bakarrik dan guztian eta honen jatorria edo egilean zein dan adierazten dan guztian. Debekatuta gelditzen da beraz merkataritza helburuagaz, berproduzitzeko, komunikazinorako edo banaketarako erabiltea eta aldatzea.

EDUKIEN ERANTZUKIZUNA

Web hau eta bere edukia Ureta Landa A.T.-renak dira, baina aldi baterako bertan argitaratu leitekezan hirugarren pertsona edo enpresek ekarritako edukien egizkotasuna eta zehaztasuna Ureta Landa A.T.ren erantzukizunetik kanpo geratzen dira eta Ureta Landa A.T.k ez dau erantzukizunik euretan agertzen dana erabilten daben pertsona edo enpresearen aurrean. Ureta Landa A.T.k bere web gunearen edukia aurretizko oharrik egin barik eta ezertariko muga barik aldatzeko dauan eskubidea erresebatzen dau.

Web-aren funzionamentuaren erantzukizuna

 • Ureta landa A.T.k ez dau erantzukizunik hartzen berari ez jagokozan zergaitiekaitik izan leitekezan interferentzi, huts, eten, tel�fono aberia edo sistema elektronikoaren operatzeko funzionamentu deskonexioen ondorioetatik.
 • Era bardinean Ureta Landa A.T. k ez dau erantzukizunik hartzen interneten edo telefoni harietan izan leitekezan gainkarga edo ezgaitasunak sisteme elektroniko honetan eragin leikiezan katigantza edo atzeratzeakaitik.
 • Ureta Landa A.T. k ez dau erantzukizunik hartzen izan leitekezan segurtasun errakuntzekaitik; ez erabiltzailearen sistema informatikoan (software eta hardwaren ) eragin leikiezan kalteekaitik, edo sistema honetako fitxategi edo bildutako dokumentuetan egin leitekezan kalteekaitik; birus bat edo beste elemetu informatiko batzuk web honetan sartzeagaitik erabiltzailearen ordenagailuan egindako kalteen ondorioz edo nabigatzailea txarto erabilteagaitik edo honen gaurkotu bako bertsinoak erabilteagaitik.
 • Ureta Landa A.T.k ez dau erantzukizunik hartzen Web hau edo honetan diran zerbitzuak erabilgarri ez egoteagaitik edo jarraikotasunik ez izateagaitik eragin leitekezan ustezko kalteekaitik.
 • Ureta Landa A.T.k ez dau bermatzen Web honetara sartzeko errakuntzarik edo etenik ez izaterik eta bere ez gaurkotuta egoterik.
 • Ureta Landa A.T.k beretzat zaintzen dau aurretizko oharrik barik Web gunera sartzea eteteko eskubidea: mantenimentu lanak egiteko, konponketetarako, gaurkotzeko edo hobekuntzaren baterako.
 • Ureta Landa A.T.k ez dau erantzukizunik hartzen Web-ean aldi baterako beste batzuren bidez eskeintzen diran zerbitzuekaitik

Link-en ganeko erantzukizuna

 • Ureta Landa A.T.k ez dau erantzukizunik hartzen web gune honegazko loturea daben beste Web batzuk eskeintzen dabezan zerbitzu edo informazinoagaitik. Web honeetan azaltzen diran lege baldintzak begiratzea gomendatzen jake erabiltzailei
 • Ureta Landa A.T. ezelan be ez da izango erantzukizunduna ohar honek ez irakurteagaitik edo beronetan agertzen diran badintzetan azaltzen diran betebeharrekoak ez egiteagatik zuzenean edo zeharretara egindako kalteekaitik.

ERABILTZAILAREN OHARRAK

Ureta Landa A.T.ra mota bateko edo besteko informazinoa bialtzen daben pertsona edo enpresek egizkoa eta hirugarren baten eskubiderik urratzen ez dauena eta indarrean dagoan legedia betetan dauena dalaren konpromisoa hartzen dabe.

Uste badozu web honetan dagoan edozein eduki edo informazinok zilegizko eskubide bat edo indarrean dagoan legeren bat urratzen dauela ez zalantzarik izan gugaz bat-egiteko: Ureta Landa A.T. email: info@uretalanda.com

Erabiltzaileak bermatzen dau Web-aren titularrari web-aren bitartez emondako informazinoa, materiala, edukiak edo oharrak, berari jagokozanak izan ezik, ez dabela urratzen hirugarrenen jabetza intelektualen eskubiderik, ez eskubide industrialik, ez beste legezko erabagirik.
Web honetan hartzen dan informazino guztia: azalpenak, iradokizunak, ideiak, dohan itzitakotzat joten dira. Ez bialdu holan hartua izan ez leiteken informazinorik.

ERABILPEN BALDINTZEN ALDAKETAK

Ureta Landa A.T.k web honen titular lez beretzat gordetzen dau Web gunea erabilteko baldintzak edozein momentutan aldatu, garatu edo gaurkotzeko eskubidea. Aurretizko azalpenik emon barik.
Erabiltzailea automatikoki behartuta geldituko da Webera sartzeko momentuan indarrean dagozan erabilteko baldintzak erabiltera eta horretarako beharrezkoa izango dau aldizka irakurtea erabilteko baldintza horreek.

LEGEDI APLIKAGARRIA ETA JURISDIZINO EZKUDUNTZA

Ohar legal honetan azaldutakoaren ganean izan leitekezan erreklamazino eta zalantza guztiak legedi espa�olaren bidez erabagiko dira eta Bilboko epaitegietako jurisdizinoperako joko da.

Ureta Landa AT - Ureta Etxea, Gibelorratzagako San Pelaio (Auzoa/Barrio) 50. - 48130 Bakio (Bizkaia) · Tfno.: 946193030 · email: info@uretalanda.com

Número de Registro de Empresa Turística del País Vasco: TBI00013